POLSKO-WŁOSKA SZKOŁA MUZYCZNO-JĘZYKOWA
Copyright © 2011 by Arte Affari
Język włoski - kompetencje językowe
Europejski System Kształcenia Językowego
(wł. Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa)
(ang. European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching)
W opisach kursów językowych można coraz częściej spotkać się z takimi sformułowaniami jak: "przystosowany dla uczących się na poziomie B1" lub "wymaga znajomości języka na poziomie A1". Co znaczą te kombinacje liter i cyfr?

Skróty te związane są z pewną skalą, która bardzo obszernie opisuje zróżnicowane poziomy znajomości języka, po których porusza się osoba ucząca się języka obcego. Skala ta uwzględnia różne aspekty umiejętności językowych - rozumienie rozmów, napisanych tekstów, przedstawianie związanych ze sobą procesów i wiele innych.

Opisy poszczególnych poziomów biegłości językowej są sformułowane jasno i tak precyzyjnie jak to tylko możliwe, tak że każdy stawiając odpowiednie pytania może samodzielnie określić swój poziom biegłości językowej. Pytając np. "Czy potrafię w sposób prosty i spójny wypowiadać się na znane mi tematy i interesujące mnie zagadnienia?" spróbujcie Państwo samodzielnie, przy pomocy podanej skali określić Państwa stopień znajomości języka.

Poziom początkujący
LIVELLO BASE
A1
Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące - np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. - może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.
A2
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.
Poziom samodzielny
LIVELLO AUTONOMO
B1
Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.
B2
Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.
Poziom zaawansowany
LIVELLO PADRONANZA
C1
Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.
C2
Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.

Egzaminy państwowe z języka włoskiego
Certyfikat CILS CELI
Organizator Universita per Stranieri di Siena Universita per Stranieri di Perugia
www www.unistrasi.it www.cvcl.it
Skala umiejętności Symbol egzaminu
poziom początkujący A1 Pre-CILS A1 CELI - IMPATTO
LIVELLO BASE A2 Pre-CILS A2 CELI 1
poziom samodzielny B1 CILS UNO CELI 2
LIVELLO AUTONOMO B2 CILS DUE CELI 3
poziom zaawansowany C1 CILS TRE CELI 4
LIVELLO PADRONANZA C2 CILS QUATTRO CELI 5
webmaster: admin@arteaffari.pl